ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hatályos 2024. február 9-től

A Rail Cargo Hungaria Zrt. mint Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a honlapjának látogatása során, a Felhasználók által megadott személyes adatokkal összefüggésben megvalósuló adatkezelési tevékenységei a jelen Tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelnek.

A jelen tájékoztató célja az adatkezelés főbb alapelveinek és ismérveinek bemutatása, amelyek összhangban állnak különösen az alábbiakkal:

 • az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • Polgári Törvénykönyv.

Ellenkező tájékoztatás hiányában a jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók adatkezeléseire, melyekre az Adatkezelő honlapján található hivatkozás vezet, ezekért az adatkezelésekért Adatkezelő nem vállal felelősséget.

A honlapon található ügyfélszolgálati bejelentéssel és az álláslehetőségekkel összefüggésben megvalósuló adatkezelésekről külön-külön találhatóak adatkezelési tájékoztatók.

Adatkezelő

 • név: Rail Cargo Hungaria Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • székhely: 1133 Budapest, Váci út 92.
 • cégbíróság és cégjegyzék szám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-045318
 • honlap: https://rch.railcargo.com/hu (a továbbiakban: Honlap)

A kezelt adatok köre

 • Amennyiben a Felhasználó a Honlap felületét látogatja, Adatkezelő rendszere rögzíti a Felhasználó
  • IP címét,
  • továbbá a Honlap megtekintése során technikailag rögzítésre kerülnek a Felhasználó számítógépének azon adatai, amelyek generálódnak a Honlap látogatása során. Ezeket az adatokat Adatkezelő rendszere automatikusan naplózza.

Adatkezelés célja

 • a Honlapon történő online tartalomszolgáltatás,
 • informatikai rendszer technikai fejlesztése,
 • statisztikák, elemzések készítse,
 • Felhasználók jogainak védelme,
 • Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Adatkezelés jellege, jogalapja

Amikor a Felhasználó belép a Honlapra, Adatkezelő rendszere a jogos érdekére tekintettel az Felhasználó IP címét a Szolgáltatás nyújtásához a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.
Adatkezelő jogos érdekének igazolására a vonatkozó jogszabályi rendelkezéssel összhangban (GDPR) elvégezte az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy Adatkezelőnek az adatkezeléshez fűződő jogos érdeke erősebb, mint a Felhasználók (érintettek) adatkezeléssel összefüggő jogai és szabadságai. Adatkezelő erre irányuló kérés esetén megfelelő tájékoztatást biztosít az adatkezelés jogalapjának igazolásáról.


Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a jelentkezők előzetes, kifejezett hozzájárulása alapján lehetséges (hacsak jogszabály eltérően nem rendelkezik).

Adatkezelés elvei, módja:

Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, tisztességesség és átláthatóság elveinek megfelelően kezeli, azokat csak a jelen Tájékoztatóban, illetve jogszabályban meghatározott célokból kezeli.

Minden olyan esetben, ha a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvételtől eltérő célból kívánja felhasználni, erről a jelentkezőt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg biztosítja számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatok helyesbítéséről, korlátozásáról, illetve törléséről az érintett jelentkezőt, illetve mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Adatkezelő megteszi mindazokat technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a vonatkozó jogszabályok az adatbiztonság érdekében előírnak,

 • betartja az IT biztonsági szabályzatában foglalt előírásokat,
 • a beérkező állományokat vírusellenőrzésnek és egyéb biztonsági szűréseknek veti alá,
 • az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatok
  • kizárólag az arra feljogosított személyek számára legyenek hozzáférhetőek,
  • hitelességük biztosított legyen,
  • változatlanságuk biztosítva legyen
  • a jogosulatlan hozzáférés, felhasználás, megváltoztatás, terjesztés ellen védettek legyenek.
   E kötelezettség teljesítésére minden olyan harmadik felet felhív, akinek részére adattovábbítás történik.

Adatkezelő számítástechnikai eszközei a székhelyén és telephelyein lévő szervertermekben találhatóak.

Alkalmazott adatkezelési technológia jellege: informatikai rendszerrel történő adatkezelés.

Adatkezelés időtartama: 5év Ezt követően Adatkezelő valamennyi személyes adatot töröl.

Amennyiben bíróság vagy hatóság jogerősen elrendeli a személyes adatok törlését, Adatkezelő a törlést végrehajtja. Törlés helyett a Felhasználó tájékoztatása mellett, az Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését, ha ezt a jelentkező kéri, vagy feltételezhető, hogy a törlés a Felhasználó jogos érdekét sértené. Adatkezelő mindaddig nem törli a személyes adatot, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely az adat törlését kizárta.

Adatok forrása: közvetlenül a Felhasználó honlap látogatása során generálódnak az adatok.

Adatfeldolgozó: nincs.

Adattovábbítás: nem történik.

A Felhasználó („érintett”) jogai, és a jogérvényesítés módjai

Hozzáféréshez való jog
Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy kezeli-e a jelentkező személyes adatait, és ha igen, akkor a személyes adataihoz biztosítson számára hozzáférést.

Az érintett visszajelzést kérhet, hogy

 • van-e folyamatban személyes adatainak kezelése?
 • mi az adatkezelés célja?
 • melyek a kezelt adatok kategóriája?
 • továbbítják-e az adatokat? kik a címzettek?
 • milyen időtartamban kezelik az adatokat?
 • milyen panasszal lehet élni az adatkezelés ellen?
 • történik-e automatizált döntéshozatal és profilalkotás?
 • továbbítják-e az adatokat harmadik országokba, és ha igen, milyen garanciák mellett?

Az érintett kérheti a személyes adatainak másolatát, amelynek kiadása első alkalommal ingyenes, további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díj számítható fel. Ha a kérelem elektronikus úton érkezik, az információkat széles körben használt elektronikus formában kell az érintett rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. További másolatok kiadásáért az Adatkezelő észszerű költségtérítést kérhet.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy a pontatlan adatokat az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, módosítsa. Az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha

 • a személyes adatokra már nincs szükség, abból a célból, amiért gyűjtötték,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelik,
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az adatkezelő nyilvánossága hozta a személyes adatot, megteszi az észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatkezelőket, hogy az érintett kérte tőle az adott személyes adatokra mutató linknek vagy a személyes adatok másolatának, másodpéldányának törlését.

A fenti rendelkezések nem alkalmazandók, azaz, a törlési kérelem megtagadható, amennyiben az adatkezelés szükséges

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • uniós vagy nemzeti jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából vagy közérdekből,
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 A törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja az érintettet, megjelölve a megtagadás indokát.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát);

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely uniós tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Tiltakozáshoz való jog

Az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatinak kezelése ellen:

 • ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor;
 • ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás;
 • ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

Az Adatkezelő az érintett tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha annak megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, továbbá a tiltakozásról és az az alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok továbbításra kerültek.

Az érintett jogai érvényesülésének biztosítása

 • Az Adatkezelő minden értesítést és tájékoztatást könnyen hozzáférhető és olvasható formában, közérthetően megfogalmazva teljesít.
 • Az Adatkezelő a tájékoztatás kérését akkor tekinti hitelesnek, ha a kérelem alapján az érintett egyértelműen beazonosítható.
 • A kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb 1 hónapon belül elbírálja a kérelmeket elektronikus úton, kivéve, ha az érintett másként kéri. Indokolt esetben a határidő meghosszabbítható.
 • Az Adatkezelő a szükséges tájékoztatatást és intézkedést ingyenesen biztosítja, kivéve, ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó.
 • Amennyiben az érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, annak közlésétől számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.
   
 • Érintett jogainak megsértése esetén Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, amely soron kívül jár el. A pert az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
   
 • Érintett jogosult jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé, a Hatóság elérhetőségei:

A jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezeléssel kapcsolatos további információkkal és esetleges panaszokkal az alábbi elérhetőségeken keresztül érhető el a Rail Cargo Hungaria Zrt.:

 • e-mail útján: adatvedelem.rch.hu@railcargo.com
 • ajánlott, vagy tértivevényes-ajánlott levélben: Rail Cargo Hungaria Zrt., 1133 Budapest, Váci út 92.
 • Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Winter Rita

Budapest, 2024. 02. 09.

Rail Cargo Hungaria Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Adatvédelmi nyilatkozat